Uriel Mansoor

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

wyższe w zakresie zarządzania

Doświadczenie zawodowe:

M.G.B (1979) Vehicles & Marketing Buses, Midibus & Minibus Ltd. – Właściciel i Prezes (Chairman)

Inna działalność i uczestnictwo w spółkach:

M.G.B (1979) Vehicles & Marketing Buses, Midibus & Minibus Ltd. – Właściciel i Prezes (Chairman). Działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o krajowym
rejestrze sądowym.

Poza wskazanymi wyżej, nie wykonuje działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta. Poza wskazanymi wyżej, w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego lub cywilnego. W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie ogłoszono upadłości, ani zarządu komisarycznego lub likwidacji.