Shlomo Finkelstein

Członek Zarządu

Wykształcenie:

Wyższe magisterskie w zakresie zarządzania (Master of Arts, Business Management).

Doświadczenie zawodowe:

1997 – obecnie Vaporjet Ltd – Manager ds. operacyjnych (Operations Manager)

Inna działalność i uczestnictwo w spółkach:

Vaporjet Ltd – Manager ds. operacyjnych (Operations Manager). Działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o krajowym rejestrze sądowym. Nie wykonuje działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Poza wskazanymi wyżej, w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego lub cywilnego. W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie ogłoszono upadłości, ani zarządu komisarycznego lub likwidacji.