Raporty bieżące 2017

Raport 29/17
21-12-2017 r.
Korekta skróconego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku

Raport 28/17
20-12-2017 r.
Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Raport 27/17
20-12-2017 r.
Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Raport 26/17
22-11-2017 r.
Zawarcie umowy znaczącej

Raport 25/17
09-11-2017 r.
Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Raport 24/17
23-10-2017 r.
Zawarcie umowy znaczącej

Raport 23/17
22-10-2017 r.
Wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu

Raport 22/17
16-10-2017 r.
Powołanie Komitetu Audytu

Raport 21/17
16-10-2017 r.
Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej

Raport 20/17
05-10-2017 r.
Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Raport 19/17
29-09-2017 r.
Informacja w sprawie oceny projektu badawczego złożonego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1 /poddziałanie 1.1.1

Raport 18/17
08-08-2017 r.
Zawarcie znaczącej umowy (Umowa o MultiLinię)

Raport 17/17
27-07-2017 r.
Złożenie pozwu o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia

Raport 16/17
27-06-2017 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki

Raport 15/17
26-06-2017 r.
Podział zysku osiągniętego przez “NOVITA” S.A. w roku obrotowym 2016

Raport 14/17
26-06-2017 r.
Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 26 czerwca 2017 roku

Raport 13/17
26-06-2017 r.
Zatwierdzenie inwestycji przez Radę Nadzorczą

Raport 12/17
26-06-2017 r.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport 11/17
14-06-2017 r.
Decyzja w przedmiocie realizacji inwestycji

Raport 10/17
12-06-2017 r.
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport 9/17
05-06-2017 r.
Informacje przekazane na żądanie akcjonariusza

Raport 8/17
05-06-2017 r.
Wyłączenie z produkcji linii do igłowania wodnego

Raport 7/17
30.05.2017 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “NOVITA” S.A. wraz z projektami uchwał

Raport 6/17
29.05.2017 r.
Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

Raport 5/17
16.05.2017 r.
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

Raport 4/17
12.01.2017 r.
Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Raport 3/17
11.01.2017 r.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Raport 2/17
03.01.2017 r.
Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Raport 1/17
03.01.2017 r.
Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki