Raporty bieżące 2017

Raport 29/17
21-12-2017 r. [12:17]
Korekta skróconego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku

Raport 28/17
20-12-2017 r. [11:12]
Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Raport 27/17
20-12-2017 r. [11:08]
Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Raport 26/17
22-11-2017 r. [13:53]
Zawarcie umowy znaczącej

Raport 25/17
09-11-2017 r. [13:00]
Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Raport 24/17
23-10-2017 r. [15:56]
Zawarcie umowy znaczącej

Raport 23/17
22-10-2017 r. [15:23]
Wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu

Raport 22/17
16-10-2017 r. [20:44]
Powołanie Komitetu Audytu

Raport 21/17
16-10-2017 r. [20:42]
Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej

Raport 20/17
05-10-2017 r. [14:51]
Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Raport 19/17
29-09-2017 r. [11:51]
Informacja w sprawie oceny projektu badawczego złożonego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1 /poddziałanie 1.1.1

Raport 18/17
08-08-2017 r. [16:11]
Zawarcie znaczącej umowy (Umowa o MultiLinię)

Raport 17/17
27-07-2017 r. [11:46]
Złożenie pozwu o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia

Raport 16/17
27-06-2017 r. [15:55]
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki

Raport 15/17
26-06-2017 r. [17:29]
Podział zysku osiągniętego przez “NOVITA” S.A. w roku obrotowym 2016

Raport 14/17
26-06-2017 r. [17:28]
Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 26 czerwca 2017 roku

Raport 13/17
26-06-2017 r. [13:53]
Zatwierdzenie inwestycji przez Radę Nadzorczą

Raport 12/17
26-06-2017 r. [13:44]
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport 11/17
14-06-2017 r. [12:37]
Decyzja w przedmiocie realizacji inwestycji

Raport 10/17
12-06-2017 r. [11:57]
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport 9/17
05-06-2017 r. [15:47]
Informacje przekazane na żądanie akcjonariusza

Raport 8/17
05-06-2017 r. [12:48]
Wyłączenie z produkcji linii do igłowania wodnego

Raport 7/17
30.05.2017 r. [14:55]
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “NOVITA” S.A. wraz z projektami uchwał

Raport 6/17
29.05.2017 r. [14:43]
Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

Raport 5/17
16.05.2017 r. [12:41]
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

Raport 4/17
12.01.2017 r. [18:35]
Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Raport 3/17
11.01.2017 r. [15:35]
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Raport 2/17
03.01.2017 r. [20:09]
Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Raport 1/17
03.01.2017 r. [20:01]
Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki