Projekt UE

“Opracowanie demonstracyjnej linii technologicznej do wysokowydajnej produkcji włóknin typu Spun-lace wyposażonej w centralny układ sterowania”

Przedmiotem projektu jest realizacja prac rozwojowych nad autorską technologią produkcji włóknin spunlace w celu opracowania demonstracyjnej linii technologicznej do wysokowydajnej produkcji tych wyrobów. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie płynące z rynku producentów środków higieny osobistej w Polsce, UE i za Oceanem w zakresie zwiększenia produkcji i zapewnienia lepszej jakości wyrobów. Wobec ograniczonych (w pełni wykorzystywanych) mocy produkcyjnych i znanych problemów technicznych Wnioskodawca rozpoczął poszukiwania nowych technologii produkcji.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca samodzielnie prowadził badania przemysłowe polegające na opracowaniu sposobów zwiększania intensywności produkcji włóknin, określenie pułapu robotyzacji produkcji przy zachowaniu parametrów jakościowych. W wyniku zrealizowanych badań potwierdzono krytycznie techniczną i ekonomiczną zasadność zbudowania demonstratora technologii, a opracowany sposób produkcji został zgłoszony do ochrony patentowej.

Zaplanowane w projekcie prace rozwojowe pozwolą zweryfikować przyjęte w warunkach operacyjnych założenia oraz wdrożyć osiągnięte wyniki do własnej działalności gospodarczej. W rezultacie projektu wdrożony zostanie nowy w stosunku do obecnie realizowanych procesów sposób wytwarzania włóknin charakteryzujący się znacznie zwiększoną efektywnością i cechami jakościowymi gotowych wyrobów. W ramach projektu opracowany zostanie także autorski system sterowania korzystający z bazy danych na bieżąco korygujący nastawy maszyn w zależności od zadawanych wartości.

Całkowita wartość projektu:                                                       59.383.723,03 PLN
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich:             23.753.489,21 PLN