Ohad Tzkhori

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

wyższe w zakresie prawa i administracji biznesowej (specjalizacja: finanse)

Doświadczenie zawodowe:

2017 – obecnie Partner w kancelarii “Porat & Co. Law firm”
2012 – 2017 BDB Group (Israel/Cyprus) – Dyrektor ds. Prawnych/Dyrektor Wykonawczy, Członek Zarządu
2010 – 2012 Excellence Nessua Investment  House Ltd. (Izrael) – Audytor wewnętrzny
i doradca prawny, Departament Audytu Wewnętrznego
2008 – 2010 Nissenkorn and co., kancelaria prawna
2006 – 2008 Izraelski Urząd Podatkowy, Dział Prawny, Tel-Aviv

Inna działalność i uczestnictwo w spółkach:

Partner w kancelarii “Porat & Co. Law firm”. Działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o krajowym rejestrze sądowym.

Poza wskazanymi wyżej, nie wykonuje działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta. Poza wskazanymi wyżej, w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego lub cywilnego. W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie ogłoszono upadłości, ani zarządu komisarycznego lub likwidacji.