Eyal Maor

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

wyższe w zakresie zarządzania

Kwalifikacje:

uprawnienia biegłego rewidenta (CPA, Certified Public Accountant)

Doświadczenie zawodowe:

2020 – obecnie Delek Israel z siedzibą w Izraelu – Vice Prezes (Chairman)
2020 – obecnie Delek properties z siedzibą Izraelu – Członek Zarządu (Board Member)
2012 – obecnie Vaporjet Ltd. z siedzibą w Izraelu – Prezes (Chairman)
2002 – 2014 Vaporjet Ltd. z siedzibą w Izraelu – Dyrektor Zarządzający (CEO, Chief Executive Officer)
2000 – 2002 Vaporjet Ltd. z siedzibą w Izraelu – Dyrektor Finansowy (CFO, Chief Financial Officer)

Inna działalność i uczestnictwo w spółkach:

Vaporjet Ltd. z siedzibą w Izraelu, Prezes (Chairman). Działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta.
Delek Israel z siedzibą w Izraelu, Vice Prezes (Chairman). Działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta.
Delek properties z siedzibą Izraelu, Członek Zarządu (Board Member). Działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o krajowym
rejestrze sądowym.

Poza wskazanymi wyżej, nie wykonuje działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta. Poza wskazanymi wyżej, w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego lub cywilnego. W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie ogłoszono upadłości, ani zarządu komisarycznego lub likwidacji.