Akcjonariat

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 2 PLN każda.
Aktualny wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio, przez podmioty zależne,
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA:
Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale zakładowym Ilość głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Vaporjet Ltd. (poprzez podmiot zależny Tebesa Sp. z o.o.) 1 602 719 64,11% 1 602 719 64,11%
Janusz Piczak (bezpośrednio oraz poprzez
Finveco Sp. z o.o. i inne podmioty zależne)
691 000 27,64% 691 000 27,64%
Pozostali 206 281 8,25% 206 281 8,25%
Razem 2 500 000 100,00% 2 500 000 100,00%
Rzeczywisty stan może odbiegać od prezentowanego, jeżeli nie zaszły zdarzenia nakładające obowiązek
na akcjonariusza ujawnienia nowego stanu posiadania lub mimo zajścia takich zdarzeń akcjonariusz nie przekazał
stosownego raportu.